หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566

กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566

336
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566 ในกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 สมาชิกกลุ่มบำนาญ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 2 สมาชิกกลุ่มทั่วไป (ข้าราชการปกติ) ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566   โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ร่วมเดินทาง จำนวน 90 คน