หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิก ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และขยายเวลาการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

ประกาศยกเลิก ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และขยายเวลาการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

1115
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ฉบับที่ 26/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 พร้อมทั้งให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ ทางเว็บไซต์ที่ www.stt-coop.com หรือ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ตามความทราบแล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าว มีความผิดพลาดในส่วนของข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องของรายชื่อในแต่ละหน่วยสรรหา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี2567 ฉบับที่ 26/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  และขอขยายเวลาการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน สรรหาประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ที่ www.stt-coop.com หรือ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมืองสตูล จ.สตูล และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนสรรหาได้ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในการนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา – ตามรายชื่อที่แนบมา ด้านล่าง

ประกาศยกเลิกรายชื่อ และขยายเวลาการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการ ปี2567
หน่วยสรรหาที่1 เมือง1
หน่วยสรรหาที่2 เมือง2
หน่วยสรรหาที่3 ละงู1
หน่วยสรรหาที่4 ละงู 2
หน่วยสรรหาที่5 บำนาญเมือง
หน่วยสรรหาที่6 บำนาญละงู
หน่วยสรรหาที่7 ควนกาหลง
หน่วยสรรหาที่8 ควนโดน
หน่วยสรรหาที่9 ท่าแพ
หน่วยสรรหาที่10 ทุ่งหว้า
หน่วยสรรหาที่11 มะนัง
หน่วยสรรหาที่12 อาชีวศึกษา
หน่วยสรรหาที่13 สามัญ
หน่วยสรรหาที่14 อื่นๆ

ตรวจสอบลำดับที่และสถานที่ลงคะแนนสรรหา คลิกเลย!!

ทั้งนี้หากบุคคลใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง หรือย้ายหน่วยสรรหา ให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
คำร้องขอย้ายหน่วยสังกัด