หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

178
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2566
ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 400 ท่าน