หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2567

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2567

218
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำแหน่งต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด – ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนั้น

คณะกรรมการ ชุดที่ 58 ฝ่ายต่างๆ