หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี2567-2568

การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี2567-2568

187
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงาน/กลุ่มบำนาญอำเภอต่างๆ  ดำเนินการเลือกตั้งและแจ้งรายชื่อผู้แทนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด (นำส่งแบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนและใบสมัครผู้แทนสมาชิก)  ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
*** โดยกลุ่มสมาชิกที่ไม่ดำเนินการเลือกตั้ง และไม่ส่งรายชื่อถึงสหกรณ์ฯ    ตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการมีผู้แทนสมาชิก

ดาวน์โหลดข้อมูลการเลือกตั้งผู้แทน ที่นี่
หน่วยงาน / องค์กรต่างๆ

หนังสือนำ การรับสมัครผู้แทนสมาชิก 2567

ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ของกลุ่มหน่วยงานองค์กรต่างๆ

แบบรายงานผลการเลือกตั้ง

บำนาญอำเภอต่างๆ
ปฏิทินการรับสมัครผู้แทนสมาชิก กลุ่มบำนาญ ประจำปี2567

ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ของกลุ่มบำนาญต่างๆ

แบบรายงานผลการเลือกตั้ง

———————————————————-

รายชื่อกลุ่มบำนาญกองการศึกษา

รายชื่อกลุ่มบำนาญควนกาหลง

รายชื่อกลุ่มบำนาญควนโดน

รายชื่อกลุ่มบำนาญท่าแพ

รายชื่อกลุ่มบำนาญทุ่งหว้า

รายชื่อกลุ่มบำนาญเทคนิค

รายชื่อกลุ่มบำนาญมะนัง

รายชื่อกลุ่มบำนาญเมืองสตูล

รายชื่อกลุ่มบำนาญละงู

รายชื่อกลุ่มบำนาญสามัญศึกษา สพม.16

รายชื่อกลุ่มบำนาญสามัญศึกษา

รายชื่อกลุ่มบำนาญ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้สตูล

รายชื่อกลุ่มบำนาญเวิทยาลัยเกษตร