หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567-2568

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567-2568

436
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้มีประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2567   ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้แล้วเสร็จ นั้น ในการนี้การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนดังกล่าวได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยจะอยู่ในตำแหน่ง 2 ปีบัญชี ( ปีบัญชี 2567 – 2568 )

– รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ปี2567