การสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลสู่ความมั่นคง ยั่งยืน วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เพื่อกำหนดแนวทางของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมให้ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์ ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการสหกรณ์

8212

8217

8223

8224

8225

8226

s__5202264

s__5202266

s__5202267

แบ่งปันโพสต์นี้: