แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2560 สสอค. และ สส.ชสอ.

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2560 โดยกำหนดชำระตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2560

แบ่งปันโพสต์นี้: