เนื่องด้วยสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบเงินให้กู้แก่สมาชิกใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2560

เนื่องด้วยสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบเงินให้กู้แก่สมาชิกใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือคำขอกู้เงิน (ฉบับใหม่ มุมขวาด้านบนจะมีรหัสว่า ฉบับ 1 เมษายน 2560) แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ คือ
1. คำขอกู้สัญญาสามัญ (สามัญทั่วไป สามัญเอนกประสงค์ กู้ในหุ้น)
2. คำขอกู้สัญญาสามัญกระแสรายวัน ATM
3. คำขอกู้สัญญาเกษียณอุ่นใจ

เรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ปี 2560 แก้ไข

 

 

แบ่งปันโพสต์นี้: