การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.กรณีพิเศษ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) การรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กรกฏาคม 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>>การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.กรณีพิเศษ

แบ่งปันโพสต์นี้: