หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2560 สตูล อีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ ครั้งที่ 4

จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปี 2560 สตูล อีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ ครั้งที่ 4

125

วันนี้ (28 มิ.ย.60) นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล ประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกสังกัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ผู้บริหารองค์กรอิสระ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เปิดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี ประจำปี 2560 “สตูล อีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ ครั้งที่ 4”) ณ บริเวณถนนบุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี