กิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติโครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการเสริมสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ฯ และร่วมส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่งกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธุ์

แบ่งปันโพสต์นี้: