รับสมัครสมาชิกเข้าอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้นใน กิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติโครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการเสริมสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> หนังสือนำส่งอาชีพ

แบ่งปันโพสต์นี้: