หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561

27

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา