หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

48

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สหกรณ์จึงขอประกาศรายละเอียดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 01 หน่วยสรรหาที่ 1

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 02 หน่วยสรรหาที่ 2

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 03 หน่วยสรรหาที่ 3

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 04 หน่วยสรรหาที่ 4

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 05 หน่วยสรรหาที่ 5

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 06 หน่วยสรรหาที่ 6

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 07 หน่วยสรรหาที่ 7

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 08 หน่วยสรรหาที่ 8

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 09 หน่วยสรรหาที่ 9

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 10 หน่วยสรรหาที่ 10

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 11 หน่วยสรรหาที่ 11

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 12 หน่วยสรรหาที่ 12

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 13 หน่วยสรรหาที่ 13

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> 14 หน่วยสรรหาที่ 14