หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.รอบที่ 3/2561 ถึงรอบที่ 2/2562

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.รอบที่ 3/2561 ถึงรอบที่ 2/2562

907
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2561 ถึงรอบที่ 2/2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30ธันวาคม 2561 จํานวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบํารุง)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รับสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 3-2561

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ใบสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 3-2561