หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

132

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุม 100 ปี โรเงรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม  ทั้งหมด ประมาณ 300 กว่าคน เข้าร่วมการประชุม