หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม งานสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2561

งานสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2561

727

วันที่ 18 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเงินได้รายเดือนหลังเกษียณฯ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล