หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

609

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 และได้กำหนดรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด แทนตำแหน่งที่หมดวาระ ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรับสมัครการสรรหากรมการ 2561