หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

กิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก

1889
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ร่วมรัปประทานอารหารว่าง

บรรยากาศในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พูดกล่าวทักทาย

มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

มอบของที่ระลึกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ร่วมถ่ายรูปหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด