หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ

รับสมัครสมาชิกเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ

726

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างอาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างอาชีพ  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทำการ

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศโครงการเสริมอาชีพ