หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562

2139
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อให้การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและรายละเอียดในการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่ง

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2562