หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

4302
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562  และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ได้หมดวาระไป  และได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงสรรหาในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ขอความร่วมมือท่านช่วยแจ้งสมาชิกในหน่วยงานของท่านตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา และหากไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลงคะแนนสรรหา ให้แจ้งโดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  หรือสาขาละงู หรือทางโทรสาร 074 – 772187 ภายในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่ง แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 1 เมืองสตูล 1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 3 ละงู 1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 5 บำนาญเมืองสตูล
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 10 ทุ่งหว้า
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 12 อาชีวศึกษา
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 13 สพม.16
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 14 หน่วยทางการศึกษาอื่นๆ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ-เปลี่ยนแปลงหน่วย