หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562

245

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีการพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีการทำพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมในพิธีประมาณ 300 คน