หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

476

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 103, 103/1 และข้อ 104 จึงกำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562