หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2562

251

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 มีมติแต้งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำแหน่งต่าง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2562