หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ

236

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน นายนพดล ยังสมัน กรรมการ และ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลกำแพง อำเภอกำแพง จังหวัดสตูล