หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางนันทนา อภัยรัตน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางนันทนา อภัยรัตน์

202

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางนันทนา อภัยรัตน์ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดดุลยาราม (วัดบ้านจีน) ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล