หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561

736

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย น.ส.เดือน ลิมาน หัวหน้าฝ่ายประมวลผล เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยส่งผลงานนวัตกรรม CSS Coop Support System ระบบสนับสนุนทางสหกรณ์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย