หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางศิริวรรณ ปานคง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางศิริวรรณ ปานคง

171

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 นายวีระ พ้นภัย กรรมการ นายเสรี มากแสง กรรมการ  มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางศิริวรรณ ปานคง จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดไทรพอน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง