หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสมชาย บัวเนี่ยว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสมชาย บัวเนี่ยว

124

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ และนายโสภณ คงยก สมาชิกสหกรณ์ฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายสมชาย บัวเนี่ยว จำนวนเงิน 4,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล