หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางบุญช่วย ชิตทะวงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางบุญช่วย ชิตทะวงศ์

103

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายเสรี มากแสง กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางบุญช่วย ชิตทะวงศ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดป่าขอม ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง