หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางจิตติมา บุญนวล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางจิตติมา บุญนวล

205

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 และนายวีระ พ้นภัย กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางจิตติมา บุญนวล จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดควนมีด ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา