หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ขอเชิญเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

1109

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรม โดยเนื้อหาของการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 100 ท่าน รุ่นที่1/2562 วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควน อ.เมืองสตูล และรุ่นที่2/2562 วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู

ตรวจสอบรายชื่อและส่งแบบตอบรับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือ โทรสารที่หมายเลข 074-772187 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอบรมสมาชิกใหม่