หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำเงินร่วมบริจาคในโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำเงินร่วมบริจาคในโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด

212

นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัดนำเงินร่วมบริจาคในโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562  วันที่ 22 พ.ค. 2562
ณ หอประชุม 100ปีโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล