หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประสิทธิ์ ใจเพ็ชร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประสิทธิ์ ใจเพ็ชร

255

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ และนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ครอบครัว นายประสิทธิ์ ใจเพ็ชร จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ อ.ควนโดน จ.สตูล