หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 2

411
0

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 2 และนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ และให้สมาชิกทราบถึงสิทธิ หน้าที่ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์