หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

โครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

523
0

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในโครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ณ ซีซีรีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในกิจกรรมของสหกรณ์ และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

เสวนาโดยประธานกรรมการ 4 สหกรณ์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ชนะเลิศวอลเลย์บอล

นายสะอาด  อุสมา  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

โล่รางวัลทั้ง 4 รางวัล

รับโล่รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

นักเต้นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

มอบธงให้กับเจ้าภาพปีต่อไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด