หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562

1765
0

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป