หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562

654
0

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยประธานกรรมการ นายสะอาด อุสมา ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท (Boat Lagoon Resort) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิธีเปิดการสัมนา โดยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

บรรยายพิเศษ โดยประธาน ชสอ.

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ และเปลี่ยนรู้และประสบการณ์ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม

บรรยายโดยอาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างความสามัคคี

งานราตรีสังสรรค์