หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้ารับการอบรม วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้ารับการอบรม วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

839
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดจัดการอบรมผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในหัวข้ออบรม “กฎหมายใกล้ตัวกับสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยวิทยากร นายณฐกร แก้วดี  รองประธานสภาที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> เชิญผู้แทนเข้ารับการอบรม
อ่านรายละเอียดที่นี่ >> รายชื่อผู้แทน 2561-2562 อัพเดต ก.ค.62