หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางพรรณี บินรินทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางพรรณี บินรินทร์

432
0

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน คนที่ 1 นายสมนึก ศรีนคร รองประธาน คนที่ 2 นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ นายบัญญัติ รักศิลป์ กรรมการ และนายอรพันธุ์ บินรินทร์ เลขานุการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางพรรณี บินรินทร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดหนองหอย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา