หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท

โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท

295

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง กฏหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช