หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล

237

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ นายเสรี  มาแกแสง กรรมการ นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ และนายนพดล ยังสมัน กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา