หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2562

777
0

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาท หน้าที่และสิทธิของผู้แทนสมาชิก และเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่แก่สมาชิก ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล