หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

341
0

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43(9) และมาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 หมวด 8 ข้อ73 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 5 มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 53 ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ให้แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> คำสั่ง แต่งตั้ง กรรมการสรรหา 2562