หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยภรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยภรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

356
0

วันที่ 25 ตุลาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการร่วมรับมอบ รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยภรรมาภิบาล ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3