หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์หนองบัวลำภู จำกัด วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์หนองบัวลำภู จำกัด วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

2947
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ เพื่อแลกเปลียนความคิดของสมาชิกในการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์อื่น