หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

โครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

613
0

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ในโครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 และเงินบริจาคสมทบ จำนวน 22,000 บาท รวมทั้งสิ้น 122,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้แก่โครงการห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดสตูล