หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การหักเงินเดือน หรือเงินบำเน็จบำนาญ และเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ

การหักเงินเดือน หรือเงินบำเน็จบำนาญ และเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ

6033
0

ด้วยกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,919 ราย ได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับพวก ต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวอ้างว่าภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละเลยต่อหน้าที่ ไม่มีหนังสือแจ้งเวียนสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการหักเงินให้เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหัวหน้าสภานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกาาธิการ ยังคงฝ่าฝืนข้อกำหนดตามระเบียบว่าด้วยการหักเงินเดือนหรือเงินบำเน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 7 ที่กำหนดไว้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การหักเงินเดือน หรือเงินบำเน็จบำนาญ และเงินค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์